Boerenpartij lanceert verkiezingsprogramma: de stem van het platteland

Op de dag van het boerenprotest heeft de Boer Burger Beweging het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in 2021 gepresenteerd. BBB wil de stem van het platteland in het parlement zijn.

"BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op het behoud van het platteland", zo laat de partij in een persbericht weten.

"BBB wil de stem van het platteland terugbrengen in Den Haag. Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie en vooral sociale binding." Zo schetst de nieuwe partij die vreest voor de gevolgen bij het verdwijnen van de agrarische sector van het platteland. "Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij die nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden."

Het programma van de partij is gebouwd op acht pijlers die weer zijn uitgewerkt in actiepunten, dit alles kun je hier terug vinden. Dit zijn de acht pijlers van Boer Burger Beweging:

Gezonde bodem: Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedselproductie.
Gezonde planten: De emissies en vastlegging van broeikasgassen worden verrekend (dus uitstoot minus vastlegging).
Gezonde dieren: Invoering van een fonds dat wordt gefinancierd door supermarkten. Uit dit fonds krijgen boeren een vergoeding voor extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu inspanningen. Hoe meer inspanningen, hoe hoger de vergoedingen voor de boer.
Gezonde boeren: Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren. Daarinis vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Sectoren worden niet als wisselgeld gebruikt, ten gunste van andere sectoren.
Gezonde burgers: Er zijn goede voorzieningen (openbaar vervoer, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
Gezonde economie: Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor alle producenten die ervoor kiezen om in Nederland te blijven. Nieuwe wet- en regelgeving wordt alleen ingevoerd, als ondernemers de extra kosten die daardoor op hun bord komen, in de prijs van hun product terugverdienen.
Gezond onderwijs: Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal.
Gezonde maatschappij: Er komt een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden, of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen worden geschrapt.