Brexit: Europees Parlement bezorgd over rechten van burgers

Om in te kunnen stemmen met het Terugtrekkingsakkoord zijn er garanties nodig om de rechten van de burgers te beschermen zegt het Europees Parlement. In de woensdag aangenomen resolutie geïnitieerd door Guy Verhofstadt (ReNew), Brexit-coördinator van het EP, maken de Europarlementariërs de balans op van de burgerrechten in het kader van Brexit. Ze beklemtonen dat ze bij hun besluit over instemming met het terugtrekkingsakkoord rekening zullen houden met de 'opgedane ervaringen en de gegeven garanties' met betrekking tot de bescherming van burgerrechten.

Het Parlement heeft met name zorgen over de wijze waarop de EU-vestigingsregeling in de praktijk wordt toegepast, het ontbreken van fysiek bewijs voor burgers die het recht hebben gekregen om na het verstrijken van de overgangsperiode in het VK te verblijven, alsmede over de beperkte toegankelijkheid van het systeem.

De EP-leden plaatsen vraagtekens bij de opzet en de onafhankelijkheid van de "onafhankelijke autoriteit" van het Verenigd Koninkrijk, zoals voorzien in de Terugtrekkingsovereenkomst, en spreken zich uit voor de oprichting van een gezamenlijk EP/VK-controlemechanisme.

In de tekst roept het Parlement op tot gerichte voorlichtingscampagnes over de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU en dringt het er bij de regeringen van de EU-27-lidstaten op aan consistente en genereuze maatregelen te nemen om de burgers van het Verenigd Koninkrijk die op hun grondgebied verblijven, rechtszekerheid te bieden.

De resolutie is met 610 stemmen voor, 29 tegen en 68 onthoudingen aangenomen na een debat op dinsdag dat grotendeels gericht was op de toekomst van het vrije verkeer en het beperken van de gevolgen van Brexit voor burgers.

Achtergrond
Om in werking te treden moet de Terugtrekkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk door het Europees Parlement worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Het Parlement zal over de Terugtrekkingsovereenkomst stemmen nadat het ratificatieproces in het Verenigd Koninkrijk is afgerond.

Het tweede deel van de Terugtrekkingsovereenkomst beschermt de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de burgers van het Verenigd Koninkrijk in andere EU-landen, alsmede hun familieleden. Volgens de bepalingen van de overeenkomst blijven alle socialezekerheidsrechten in het kader van de EU-wetgeving behouden en worden de rechten van de burgers gedurende hun hele leven gegarandeerd. Alle relevante administratieve procedures moeten transparant, eenvoudig en gestroomlijnd zijn. Op de uitvoering en toepassing van deze voorwaarden zal worden toegezien door een onafhankelijke autoriteit met bevoegdheden die gelijkwaardig zijn aan die van de Europese Commissie.