FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 17 november 2022

Blijvende inzet nodig vanwege de gevolgen van corona voor leerlingen en studenten

Scholen en onderwijsinstellingen zijn nu een heel jaar hard aan de slag om hun leerlingen en studenten te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Dat levert verschillende resultaten op, zo blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook zien docenten dat sommige leerlingen en studenten minder gemotiveerd zijn en meer moeite hebben met leren. Dat schrijven onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma aan de Tweede Kamer.

Bij leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van de middelbare school zijn er verschillen zichtbaar in de toetsresultaten van het vorige schooljaar 2021-2022. Bij begrijpend lezen zijn leerlingen op de basisschool over het algemeen zo goed als bij. De resultaten van het vak Engels op de middelbare school zijn zelfs meer verbeterd dan verwacht. Daar staat tegenover dat in sommige vakken de leerlingen vorig schooljaar nog steeds minder vooruit zijn gegaan dan verwacht. Dat is het geval bij spelling in het primair onderwijs, rekenen-wiskunde in zowel het primair als het voortgezet onderwijs en Nederlands in het voortgezet onderwijs. Leraren verklaren de verschillen doordat leerlingen bij sommige vakken vooral extra vlieguren moeten maken om de stof in te halen, zoals bij lezen, en dat deze extra uren nu gemaakt zijn. Bij rekenen-wiskunde gaat het meer gestapeld: als je een deel van de stof niet begrijpt, is het moeilijker om de vervolgstof onder de knie te krijgen. Dit vraagt dus blijvende aandacht van scholen.

Lekker in je vel
Uit gesprekken met schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs blijkt verder dat leerlingen soms moeite hebben om tot leren te komen, minder gemotiveerd zijn en moeite hebben met plannen. Ook zijn er nog zorgen over hoe lekker leerlingen in hun vel zitten. Vooral meisjes in het voortgezet onderwijs scoren op het vlak van welbevinden en concentratie veel lager dan vóór corona en ervaren meer prestatiedruk. Scholen zetten hier dan ook extra op in, zoals met speciale trainingen of extra mentoruren. Goed nieuws is dat leerlingen uit minder kansrijke gezinnen niet meer de grootste vertragingen laten zien in het primair onderwijs. Niet voor niets is er voor scholen met veel uitdagende leerlingen extra geld. Het is wel belangrijk dat scholen al hun leerlingen in beeld houden en ook oog hebben voor bijvoorbeeld leerlingen die weliswaar voldoende presteren, maar minder dan hun potentie.

Inzet scholen
Scholen zijn met verve aan de slag gegaan met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het lukt scholen goed om de plannen uit te voeren ondanks dat vorig schooljaar nog geen ‘normaal’ jaar was vanwege de pandemie. Scholen kunnen het geld tot en met schooljaar 2024/2025 besteden. Daarnaast krijgen scholen extra ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leerlingen nog verder vooruit te helpen. Zo krijgen scholen hulp om goed zicht te houden op leerlingen en meer praktische kennis over effectieve manieren om leerlingen bij te spijkeren. Ook heeft minister Wiersma met het Masterplan Basisvaardigheden de volgende stap in gang gezet naar structurele verbetering van het onderwijs, met structureel geld.

Goede vooruitgang bij uitvoering
In het mbo, hbo en op universiteiten is er goede vooruitgang bij de uitvoering van het programma. De acties van onderwijsinstellingen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona zijn in volle gang. Er zijn al veel studenten geholpen om hun studievertraging in te halen. Ook blijkt dat het uitzicht van studenten op werk en stages sterk is verbeterd. De hoeveelheid leerwerkplekken in het mbo en hbo is sterk gegroeid, en de stagetekorten zijn sterk afgenomen.

Stages
Instellingen zetten ook meer middelen in op thema’s die eerder nog achterbleven: stages bij lerarenopleidingen en de tekorten aan coschapplaatsen. Verder worden steeds meer onderzoekers met tijdelijke contracten die door corona vertraging hebben opgelopen, geholpen. De instellingen zijn- net als de studenten - blij met de verlengde looptijd van het programma en verwachten binnen de nieuwe looptijd de middelen volledig en goed te kunnen besteden.

Welzijn studenten
De uitval van studenten zonder diploma is een aandachtspunt. Veel studenten kiezen voortijdig voor een betaalde baan. Verder kampen ook nog veel studenten met mentale problemen, studievertraging of motivatie- en concentratieproblemen. Ook hebben ze nu te maken met onder meer de hoge kosten van levensonderhoud en de gespannen woningmarkt. Deze aandachtspunten vragen veel inzet van docenten en ondersteuners. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er middelen voor verbetering studentenwelzijn. Daarnaast heeft minister Dijkgraaf in het bestuursakkoord met universiteiten en hogescholen structureel geld beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze problematiek.

AI Picture Gallery #47

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Random Pics van de Dag #784

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Levenslang voor doen verongelukken vlucht MH17 en moord op de 298 inzittenden

De rechtbank Den Haag heeft vandaag in de MH17-strafzaak de verdachten Kharchenko, Dubinskiy en Girkin veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doen verongelukken van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden.De verdachte Pulatov is vrijgesproken.

Op 17 juli 2014 is in Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten. Daardoor zijn 283 passagiers en vijftien bemanningsleden gedood. De rechtbank acht bewezen dat vlucht MH17 is geraakt door een Buk-raket die is afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi in Oekraïne. Dit lag in door separatisten gecontroleerd gebied.

Bewijs
De rechtbank heeft geen enkele twijfel dat de MH17 is geraakt door een Buk-raket die is afgeschoten vanuit het genoemde landbouwveld. Dit blijkt uit foto’s van een rookspoor in de lucht, de verklaringen van een beschermde getuige, satellietbeelden, afgeluisterde telefoongesprekken en zendmastgegevens, foto’s en video’s van een Buk-TELAR die wordt aan- en afgevoerd, en onderzoek aan fragmenten in het lichaam van een bemanningslid en in het spant en de sponning van het vliegtuig. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft geen sporen van manipulatie van bewijsmateriaal opgeleverd. Alternatieve scenario’s, zoals dat de Buk-raket vanuit een ander gebied is afgevuurd, worden door het bewijs uitgesloten.

Conflict
De rechtbank heeft vastgesteld dat vanaf april 2014 sprake was van een gewapend conflict tussen het Oekraïense leger en separatistische groeperingen. Een van die groeperingen streed onder de naam Donetsk People’s Republic (DPR).

Uit een overvloed aan aanwijzingen volgt dat vanaf half mei 2014 de DPR feitelijk werd aangestuurd vanuit de Russische Federatie. Daardoor is de Russische Federatie zodanig bij het conflict met Oekraïne betrokken geraakt dat het een internationaal conflict is geworden. In een internationaal conflict kan de inzet van een wapen onder omstandigheden geoorloofd zijn. Militairen van die landen kunnen dan een beroep doen op immuniteit (combattantenimmuniteit) en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Maar omdat de Russische Federatie en de verdachten tot op de dag van vandaag die Russische betrokkenheid ontkennen, kunnen de strijders van de DPR niet gezien worden als onderdeel van de Russische krijgsmacht. Aan hen kan dan geen immuniteit voor vervolging toekomen.

Opzet en voorbedachte raad
De vraag waarom de bemanning van de Buk-TELAR de Buk-raket op vlucht MH17 heeft gericht, kan niet worden beantwoord. Dat neemt niet weg dat de Buk-raket opzettelijk is afgevuurd en gericht op een vliegtuig. Een Buk-wapensysteem is bedoeld om vliegtuigen neer te schieten en kan niet zomaar worden ingezet. Die inzet vraagt voorbereiding, waaronder het bepalen van en vervoer naar een afvuurlocatie. Het afvuren van de raket moet zeer bewust en doordacht volgens een technische procedure door een goed opgeleide bemanning gebeuren. De kans dat inzittenden van een vliegtuig een aanval met een Buk-raket overleven is nihil. Iedereen die een specialistisch, kostbaar wapen als een Buk-TELAR inzet, zal zich hiervan bewust zijn. Het heeft er alle schijn van dat de bemanning heeft gedacht de raket niet op een burgervliegtuig maar op een militair vliegtuig af te vuren. Maar ook dan is nog steeds sprake van opzet en voorbedachte raad op het neerschieten van dat vliegtuig en het doden van de inzittenden.

Rol verdachten Kharchenko, Dubinskiy en Girkin
Het afvuren van een Buk-raket is alleen maar mogelijk als de daarvoor benodigde Buk-TELAR beschikbaar is en op een voor het afvuren geschikte plek geplaatst wordt. De begeleiding en bewaking van een Buk-TELAR tijdens het vervoer naar en op de geschikte plek, is dan ook een cruciale taak. De verantwoordelijken hiervoor leveren naar het oordeel van de rechtbank zo’n wezenlijke bijdrage aan de inzet van de Buk-TELAR en het uiteindelijke afvuren van de Buk-raket dat zij als medepleger kunnen worden gezien.

De Buk-TELAR is naar Oekraïne gekomen op initiatief van verdachte Dubinskiy als bevelvoerende commandant binnen de DPR. Het transport van de Buk-TELAR naar en van de afvuurlocatie is onder zijn directe leiding georganiseerd en aangestuurd. Bij dat transport was een directe en actieve rol weggelegd voor verdachte Kharchenko als uitvoerende commandant, die de begeleiding van de Buk-TELAR daadwerkelijk heeft verzorgd en geregeld. Ook zorgde Kharchenko ervoor dat de Buk-TELAR bij de uiteindelijke afvuurplek werd bewaakt en beschermd. Deze eigen actieve bijdragen zijn zo belangrijk voor het afvuren van de Buk-raket geweest dat Dubinskiy en Kharchenko bij het neerhalen van vlucht MH17 als medeplegers nauw en bewust hebben samengewerkt met elkaar en de bemanning van de Buk-TELAR.

Girkin was op operationeel niveau de hoogste militaire leider van de DPR en daarmee (eind)verantwoordelijk voor de inzet van militaire middelen in en voor de DPR. Hoewel het vanwege zijn positie zeer aannemelijk is, kan niet bewezen worden dat Girkin vooraf wist van de beschikbaarheid van de Buk-TELAR waardoor vlucht MH17 is neergestort. Als hoogste militair had hij wel de mogelijkheid om te beslissen om al dan niet een Buk-TELAR in te zetten. Ook kan gezegd worden dat hij de inzet van deze Buk-TELAR met doden tot gevolg aanvaardbaar vond. Onder zijn gezag vonden namelijk al vele gevechten plaats, waarbij ook vliegtuigen en helikopters werden neergehaald. En hij heeft zich actief ingezet om de op 17 juli 2014 gebruikte Buk-TELAR zo snel mogelijk te laten verdwijnen in plaats van de inzet daarvan te veroordelen. Hij wordt daarom vanwege zijn functie verantwoordelijk gehouden voor het doen verongelukken van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden.

Vrijspraak verdachte Pulatov
Pulatov was gebiedscommandant en had als taak het zorgen voor en in stand houden van een doorgang (corridor) van en naar de Russische Federatie. Verdachte Pulatov was van de komst en aanwezigheid van de Buk-TELAR op de hoogte. Hij heeft verdachte Kharchenko bij de begeleiding van de Buk-TELAR ontmoet en de Buk gezien. Wat tijdens die ontmoeting is gebeurd of gezegd, is niet bekend, en Kharchenko is daarna zonder Pulatov verder gereisd met de Buk-TELAR. Er is geen bewijs voor een actieve of cruciale bemoeienis van Pulatov met de inzet van de Buk-TELAR of met de opdracht die verdachte Dubinskiy aan Kharchenko had gegeven. Vast staat dat Pulatov niet in de buurt is geweest van de afvuurlocatie op en rond het moment dat de Buk-TELAR de raket afvuurde. Ook zijn er geen aanwijzingen dat hij daar iets aan had kunnen veranderen. Hij wordt daarom vrijgesproken.

Straf verdachten Kharchenko, Dubinskiy en Girkin
Het neerhalen van vlucht MH17 heeft een allesvernietigende uitwerking gehad en heeft 298 mensen het leven gekost, met onvoorstelbaar grote gevolgen voor nabestaanden. De houding en de opstelling van Kharchenko, Dubinskiy en Girkin, die alleen van een afstand reageren op de beschuldigingen, bestempelt de rechtbank als respectloos en onnodig grievend in de richting van de nabestaanden. Het doen verongelukken van vlucht MH17 en de moord op alle inzittenden is zo’n ernstig verwijt, de gevolgen zijn zo groot en de houding van de verdachten is zo verwerpelijk, dat niet kan worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf. Alle drie de verdachten worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank heeft de gevangenneming van de veroordeelden bevolen.

Vorderingen schadevergoeding
De 306 vorderingen tot schadevergoeding zijn beoordeeld naar Oekraïens recht. De gevorderde immateriële schade, waaronder affectieschade, wordt toegewezen tot een bedrag van in totaal ruim 16 miljoen euro.

Naar Oekraïens recht kunnen partners van gelijk geslacht geen schadevergoeding vorderen. De rechtbank past die uitsluiting niet toe omdat dit in strijd is met het verbod op discriminatie.

Beslag
Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd dat de reconstructie nog beschikbaar blijft voor nader onderzoek zolang de vonnissen in deze strafzaken niet onherroepelijk zijn.

Trailers kijken: de bioscoopreleases van week 46

Was het nieuwe aanbod vorige week nog wat karig, deze week wordt dat ruimschoots goed gemaakt. Er zit weer van alles tussen, zelfreflectieve komedie tot knotsgekke animatie, van Mexicaans tot Europees en van Arabisch tot Frans.

Three Thousand Years of Longing

Wanneer een Britse geleerde (Tilda Swinton) in Istanbul met een antiek, magisch flesje een djinn (Idris Elba) oproept, mag ze drie wensen doen in ruil voor zijn vrijheid. Door jarenlange apathie en isolement twijfelt ze over haar wensen, tot de djinn met zijn verhalen een diep verlangen opwekt, de wens om bemind te worden. Three Thousand Years of Longing is een episch fantasieverhaal van George Miller (Mad Max) dat alle grenzen van tijd en ruimte overschrijdt. Oscarwinnares Tilda Swinton (The French Dispatch, Memoria) en Idris Elba (Luther) vervullen de hoofdrollen in dit hedendaagse romantische sprookje.

Vortex

Vortex vertelt het verhaal van een ouder koppel. In hun Parijse flat zorgt ‘vader’ (vertolkt door Dario Argento), terwijl hij schrijft aan zijn boek over de relatie tussen dromen en films, voor zijn dementerende echtgenote (een rol van Françoise Lebrun).

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Een epische, visueel verbluffende en meeslepende film over de intieme en ontroerende reis van Silverio; een bekende Mexicaanse journalist en documentairemaker die in Los Angeles woont. Nadat hij een prestigieuze internationale prijs in ontvangst heeft genomen, keert hij noodgedwongen terug naar zijn geboorteland, niet wetende dat deze simpele reis hem tot een existentiële grens zal drijven. De waanzin van zijn herinneringen en angsten dringen door in zijn dagelijks leven en vervullen hem met verbijstering en verwondering. Met een lach en een traan worstelt Silverio met universele en tegelijk persoonlijke vragen over identiteit, succes, sterfelijkheid, de geschiedenis van Mexico en de diepgewortelde familieband die hij voelt met zijn vrouw en kinderen. Kortom, wat het betekent om mens te zijn in deze merkwaardige tijd. 

The Way to Paradise

Als Najib gedwongen moet stoppen met zijn studie rechten om voor zijn familie te zorgen, loopt hij keer op keer tegen dichte deuren en vooroordelen aan. Stukje bij beetje ziet hij zijn leven instorten. Op de rand van wanhoop, wordt hij benaderd door Brahim die hem hulp aanbiedt om de weg naar het paradijs te vinden.

The Lost King

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Na een bezoek aan de vertoning van het Shakespeare stuk King Richard, krijgt de altijd ongeziene Philippa Langley compassie voor de - in de geschiedenisboeken beschreven - barbaarse koning. In haar strijd naar gerechtigheid voor Koning Richard lll, krijgt Phillipa een visioen over waar de restanten van het lichaam van de koning zich zouden bevinden, onder een parkeerplaats in Leicester. Ze bijt zich vast in het onderzoek, wat leidt tot veel onbegrip in haar omgeving. Experts en academici reageren sceptisch op haar ideeën, maar Philippa zet door en met succes.

Souad

Het verhaal speelt zich af in een van de Egyptische steden in de Nijldelta, een plek waar de religieuze tradities botsen met de technologische vooruitgang. Dit conflict wordt belichaamd in Souad, een jonge vrouw die moeite heeft een evenwichtig leven te leiden. Voor Souad bestaan er eigenlijk twee goden, Allah en de smartphone. Maar in de strijd tussen deze twee is het duidelijk wie de winnaar zal zijn. De gedurfde speelfilm van Ayten Amin geeft een aangrijpend beeld van de tegenstrijdigheden in een tienerleven in het conservatieve Egypte, waar de druk van sociale media botst met de traditionele religieuze beperkingen, hetgeen leidt tot onbehagelijke, schizofrene levens.

Rimini

Richie Bravo, ooit een succesvolle popster, leidt een losbandig bestaan in de Italiaanse badplaats Rimini. In een permanente staat van verdoving geeft hij concerten aan gepensioneerden in louche hotels, heeft hij tegen betaling seks met fans en weet hij zijn gokverslaving tussen de bedrijven door ook nog te onderhouden. Als zijn dochter op een dag met een eis om geld zijn leven terug instapt, komt zijn bijzondere leefstijl abrupt tot een einde.

All That Breathes

Een wonderschone en diep empathische natuurfilm over twee broers die roofvogels redden in New Delhi. Met veel wijsheid en humor tonen ze hoe al het leven, van schimmels tot de mens, met elkaar verweven is.

Prey for the Devil

De jonge non Ann is ervan overtuigd dat duivelsuitbanning haar roeping is, maar volgens de regels mogen alleen mannen dit bedrijven. Wanneer ze in het geheim rituelen bestudeert, komt ze oog in oog te staan met een demonische kracht die een mysterieus verband heeft met haar verleden.

StarDog & TurboCat

Een knotsgek animatie-avontuur met de originele stemmen van Luke Evans, Nick Frost, Gemma Arterton en Bill Nighy. Nieuwe vrienden Buddy en Felix gaan op zoek naar Buddy’s verloren eigenaar en ontdekken onderweg hun superkrachten!

Moet het verbieden van politieke partijen eenvoudiger worden?

Jan Paternotte (fractievoorzitter van D66) opperde woensdag dat er een wetswijziging zou moeten plaatsvinden waardoor het verbieden van politieke partijen eenvoudiger wordt gemaakt. Dit naar aanleiding van steeds extremistischer uitspraken door de verschillende partijleden van Forum voor Democratie.

Is dit een goed voorstel en kunnen we zo voorkomen dat de bevolking wordt opgehitst vanuit de Tweede Kamer?

Zie ook: D66 wil na uitspraken FvD mogelijkheid om politieke partij makkelijker te verbieden

Eenvoudig uitsluiten (Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay)
Eenvoudig uitsluiten (Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay)Krakers mogen blijven in pand van Russische oligarch die onder sanctie valt

De krakers mogen voorlopig blijven in het pand, dat eigendom is van een onderneming waarvan de Ultimate Beneficial Owner (UBO) een Russische miljardair is die op de EU-sanctielijst staat. Dat heeft de voorzieningenrechter in kort geding bepaald.

Volgens de eigenaar van het pand verstoorden de krakers de verbouwing van het pand en was de UBO met zijn gezin van plan het na de verbouwing te gaan bewonen. Daarom zouden de krakers moeten vertrekken. Omdat de UBO op de EU-sanctielijst staat, lijkt de verbouwing van het pand echter in strijd met de sancties te zijn. Bovendien is onaannemelijk dat het gezin van plan is om het pand op afzienbare termijn te gaan gebruiken. Nu leegstand dreigt wordt de gevorderde ontruiming afgewezen.

Zelenskyy houdt vol: raketten in Polen zijn niet afkomstig uit Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenskyy ontkent dat de raketten die dinsdag in Polen neerkwamen en daarbij twee mensen doodden uit zijn land afkomstig was. 

"Kunt u feiten of enig bewijs overleggen?" vroeg hij in een televisie-interview. Hij pleitte voor de inzet van een gezamenlijke onderzoekscommissie en toegang tot de bestaande gegevens.

Westerse staten gaan er momenteel van uit dat een raket van het Oekraïense luchtverdedigingssysteem per ongeluk is misleid en de explosie heeft veroorzaakt.

"Ik denk dat het een Russische raket was - op basis van het vertrouwen dat ik heb in onze militaire verslaggeving", zei Zelenskyy. Volgens de Oekraïense gegevens viel een van de 25 Russische raketaanvallen in West-Oekraïne samen met de inslag in Polen. Hij vroeg ook: "Kan een krater met een diameter van 20 meter en een diepte van vijf meter zijn gemaakt door puin of niet?"

Mocht daadwerkelijk blijken dat een Oekraïense raket verantwoordelijk is voor de dood van twee Polen, biedt Zelenskyy onverwijld excuses aan. Hij benadrukte dat Oekraïne de "echte luchtverdediging van heel Oost-Europa" is. Dit wordt zijn inziens onvoldoende gewaardeerd door de partners.

De Amerikaanse president Joe Biden spreekt het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelenskyj tegen, dat de ingeslagen raket in Polen een Russisch en geen Oekraïens projectiel was. Dat komt niet overeen met de bevindingen tot nu toe, zei Biden tegen verslaggevers in Washington na  terugkeer van de G20-top in Indonesië.

Polen, de VS en de NAVO achten het zeer waarschijnlijk dat een Oekraïense luchtafweerraket per ongeluk op Pools grondgebied is terecht gekomen. Bij het incident dinsdag kwamen twee mensen om het leven. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Oekraïne toegang krijgen tot de locatie van de raketinslag en in het zuidoosten van Polen. "Een Pools-Amerikaans onderzoeksteam is ter plaatse", zei Jakub Kumoch, adviseur buitenlands beleid van de Poolse president Andrzej Duda, op de particuliere omroep TVN 24.

"De Oekraïners hebben om toegang tot de onderzoekssite gevraagd. Als beide partijen daarmee instemmen - en voor zover ik weet zijn er geen bezwaren van Amerikaanse zijde - zou die toegang binnenkort kunnen worden verleend."

Buurt weigert kerstverlichting weg te halen nadat gemeente dit eist

Met nog zo'n vijf weken te gaan tot kerst hangt de Privaslaan in Zevenaar al in vol met kerstverlichting. Mark en zijn buren doen al enkele jaren veel moeite om de buurt om te toveren tot een waar Winter Wonderland. Niet alleen de voortuinen, maar ook de stoep werd dit jaar uitbundig versierd en daar gaat de gemeente Zevenaar niet mee akkoord. Doordat de verlichting te laag hangt zou dit brandgevaar opleveren en daarom moet de kerstverlichting verwijderd worden. De buurt is het daar niet mee eens.

Midterms 2022: 'Republikeinen behalen meerderheid in Huis van Afgevaardigden'

De Democraten van president Biden lijken hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te hebben verloren bij de Amerikaanse congresverkiezingen. Verschillende Amerikaanse media zijn het er unaniem over eens dat de Republikeinen naar verwachting de 218 zetels hebben veiliggesteld die nodig zijn voor de meerderheid in het Congres. Na de tussentijdse verkiezingen van vorige week dinsdag duurde het tellen in sommige districten langer dan gebruikelijk.

President Biden feliciteerde de Republikein McCarthy en bood hem zijn medewerking aan. Het Amerikaanse volk wil dat dingen gedaan worden, zei hij. Met hun nieuwe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen de Republikeinen het Biden veel moeilijker maken om te regeren tot de volgende verkiezingen over twee jaar, bijvoorbeeld door belangrijke politieke projecten te blokkeren. Het behaalde electorale succes valt echter veel kleiner uit dan vooraf werd verwacht. Voor enkele laatste zetels in de Kamer is de uitslag nog niet zeker.

In de Senaat wisten de Democraten echter hun krappe meerderheid te verdedigen. Het nieuwe congres komt op 3 januari bijeen.

Amnesty International: Iran veroordeelt minstens 21 mensen ter dood na demonstratie

De Iraanse autoriteiten hebben volgens Amnesty International minstens 21 mensen ter dood veroordeeld in illegale schijnprocessen. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie in Berlijn bekendgemaakt.

De zaken zijn tot in detail onderzocht, aldus het Iraanse ministerie.

De verdachten zijn volgens de mensenrechtenorganisatie veroordeeld in zeer oneerlijke processen; en wachten nu op hun executie. Volgens Amnesty zijn de draconische straffen bedoeld om de bevolking te ontmoedigen om verder deel te nemen aan de openbare protesten in het land. De organisatie ziet met het oog op de duizenden arrestaties nog veel meer mensen die tot de doodstraf zullen worden veroordeeld.

Xi Jinping spreekt Trudeau vermanend toe over 'lekken naar de pers'

De Chinese president Xi Jinping is niet blij met de loslippigheid van zijn Canadase ambtsgenoot Justin Trudeau. De twee hadden een gesprek achter gesloten deuren op de G20-conferentie op Bali, waar Trudeau delen van naar de pers had gelekt. Gisteren zocht Xi Trudeau op in de gemeenschappelijke ruimte, om hem te vertellen dat hij er niet van gediend is dat delen van het eerdere gesprek op straat zijn beland. Meer hierover bij het AD.

Historische medaille voor Saoedische vrouw op WK taekwondo

In het Mexicaanse Guadalajara is het wereldkampioenschap taekwondo in volle gang, en woensdagavond werd daar geschiedenis geschreven: voor het eerst in de internationale sporthistorie heeft een Saoedische vrouw een WK-medaille op haar naam geschreven.

In de klasse tot 49 kilogram kwam Dunya Abutaleb namens Saoedi-Arabië in actie. Ze rekende af met Botakoz Kapanova uit Kazachstan, de Duitse Anya Kisskalt en de Egyptische Shahd El-Hosseiny, waarna ze liet zien dat het allemaal geen toeval was: het Spaanse megatalent Adriana Cerezo, Europees- en Grand Prix-kampioene én vorig jaar winnares van olympisch zilver, ging er in de kwartfinales ook aan.

Voor Abutaleb ging het in de halve finales uiteindelijk fout. Guo Qing uit China wist al snel een rake trap op het hoofd te plaatsen en de Saoedische ging gestrekt, waarna het gevecht voorbij was. Brons dus, maar wel een bijzonder fraai staaltje sportgeschiedenis namens een land waar het überhaupt uiterst zeldzaam is om vrouwen in de internationale sportwereld mee te zien doen.

UWV mag voorschot WIA-uitkering niet bij werkgever in rekening brengen

Werkgevers hoeven nog niet te betalen voor de voorschotten die het UWV geeft aan mensen die wachten op een beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een procedure van een landelijke winkelketen dat de wet het niet mogelijk maakt om voorschotten bij de werkgever te verhalen.

Eigenrisicodragers
Als een werknemer ziek wordt, kan hij of zij na twee jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen op grond van de Wet WIA. Die wordt uitgekeerd door het UWV, maar sommige werkgevers kiezen ervoor om als ‘eigenrisicodrager’ zelf de uitkeringen te betalen. Het UWV keert de uitkering dan nog steeds uit, maar mag die dan iedere maand in rekening brengen aan de werkgever. Als het UWV niet direct een beslissing over de uitkering kan nemen, krijgen zieke werknemers vaak alvast een voorschot. Zo’n voorschot moet worden terugbetaald als diegene later toch geen recht op een uitkering blijkt te hebben. Ook deze voorschotten brengt het UWV al in rekening bij een werkgever die eigenrisicodrager is. Het bedrijf moet het voorschot dan alvast betalen en het UWV verrekent dat later weer als er een definitief besluit over de WIA-uitkering is genomen. Een grote winkelketen met vestigingen in heel Nederland was het hier niet mee eens en heeft meerdere zaken voorgelegd aan de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Het bedrijf moet de uitkeringen van uitgevallen werknemers betalen en heeft uitgelegd dat zij administratieve rompslomp en kosten heeft als bijgehouden moet worden aan wie er voorschotten worden betaald en hoe dat later weer moet worden verrekend.

Eerst een besluit over WIA-uitkering nodig
De rechtbank heeft naar de wettelijke bepalingen over eigenrisicodragers gekeken. De bestuursrechter komt tot de conclusie dat een zieke werknemer eerst moet worden gezien door een verzekeringsarts en dat er een definitief besluit over de WIA-uitkering moet zijn genomen. Pas op basis van zo’n besluit kan het UWV de kosten van de uitkering in rekening brengen bij de werkgever die eigenrisicodrager is. Als vóór de inhoudelijke beoordeling van de WIA-aanvraag aan iemand een voorschot wordt verstrekt, kan dat nog niet op de werkgever worden verhaald. De wet biedt die mogelijkheid niet, ook niet na de wijziging van de Wet WIA die dit jaar is ingegaan. Als werkgevers ook al voorschotten zouden moeten betalen dan zou dat tot belangrijke wijzigingen in de procedures bij het UWV en de bestuursrechter leiden. Volgens de rechtbank heeft de wetgever dat niet gewild of bedoeld. Het gevolg van de uitspraak van de rechtbank is dat het UWV langer moet wachten met het in rekening brengen van WIA-uitkeringen aan eigenrisicodragers. Voor zieke werknemers verandert er niets: zij kunnen nog steeds een voorschot van het UWV krijgen als zij nog wachten op de beoordeling van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

Eerselse hondenfokker moet stoppen en 400 honden elders onderbrengen

Een hondenfokker uit Eersel moet haar activiteiten stoppen. De eigenaren van het bedrijf hebben 6 weken de tijd om de 400 honden elders onder te brengen. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant woensdag. De fokkerij is in strijd met het bestemmingsplan.

De gemeente Eersel wil dat de hondenfokker haar activiteiten stopt en trad daarom handhavend op door een last onder dwangsom op te leggen. Volgens de gemeente biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheid om een hondenfokkerij op de betreffende locatie te houden. De hondenfokker betwist dat en stapte naar de rechter. Zij verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, zodat zij honden kon blijven fokken. Daarnaast stelde de hondenfokker beroep in. De rechter besliste woensdag zowel op de voorlopige voorziening als op het beroep (de bodemprocedure).

Volgens de eigenaren is de hondenfokkerij niet in strijd met het bestemmingsplan. Het fokken van honden zou volgens hen passen binnen de doeleinden 'agrarisch verwant bedrijf en agrarisch technisch hulpbedrijf', zoals in het bestemmingsplan staat omschreven. Bovendien zou er zicht zijn op legalisatie, door de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bedrijf. De gemeente stelt daar tegenover dat op de locatie alleen een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats is toegestaan. Het fokken van honden valt daar niet onder. Zicht op legalisatie is er niet; de vergunning is inmiddels ook afgewezen, aldus de gemeente.

Oordeel rechter
De voorzieningenrechter stelt vast dat het fokken van honden op de locatie in Eersel in strijd is met het bestemmingsplan. Hierin staat namelijk aangegeven dat daar uitsluitend een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats is toegestaan. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat andere 'agrarisch verwante en agrarisch technische hulpbedrijven' zich daar vestigen. De rechter laat daarbij in het midden of een hondenfokkerij daar überhaupt onder valt. Ook is er volgens de rechter geen zicht op legalisatie van de situatie. De gemeente mocht dan ook handhavend optreden.

Dit betekent dat de hondenfokker haar activiteiten per direct moet stoppen. Op de locatie zitten nu zo'n 400 honden. De rechter vindt het van belang dat er voldoende tijd is om voor al deze dieren een nieuw onderkomen te vinden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden er voldoende beschikbare plekken zijn waar de honden op korte termijn naartoe kunnen. De rechter geeft de hondenfokker daarom 6 weken de tijd om dit voor elkaar te krijgen.

FOK! Wat een weer: regen, veel regen

herfstbanner

Goedemorgen!

Het lagedrukgebied op de Noordzee brengt ons vandaag tijd tot tijd regen, in vrijwel het hele land is wel wat gevallen en gaat er en nog wat vallen. Ook zijn er droge periodes, de wind is flink aanwezig met windkracht 6 tot 7. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden droog bij een temperatuur van 11 graden, in het noordoosten is het met 6 graden aanmerkelijk frisser. Vanavond zijn er in het noordwesten buien, in het noordoosten regent het. Een echte binnenblijf dag dus. 

Ook morgen is er weer veel regen. En dan lijkt het te gaan gebeuren: sneeuw. Op verschillende plekken in oost Europa zijn sneeuwgebieden die langzaam naar het westen trekken, het lagedrukgebied op de noordzee trekt naar het noorden weg wat de ruimte geeft aan een andere, koudere lucht. Het gaat dit weekend dan ook licht vriezen. Maar meer daarover in het volgende weerbericht.

Tot dan!

Sneeuw en mist in het Limburgse Heuvelland
Sneeuw en mist in het Limburgse Heuvelland (Archieffoto)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Laatste reviews en specials
review
We Were Here Expeditions: The Friendship
special
VrijMiBabes #176 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1058
preview
Super Mario Bros. Wonder
special
Random Pics van de Dag #1057
special
Random Pics van de Dag #1056
©FOK.nl e.a.