LTO Nederland verwelkomt discussie in EP over aanpassing beschermde status van de wolf

Op maandag 10 december sprak de landbouwcommissie van het Europees Parlement over de status van de wolf in de Europese Unie (EU). Er werd een resolutie besproken die voorstelt om te onderzoeken of de beschermde status van de wolf in bepaalde Europese regio’s kan worden herzien. De herstelde wolvenpopulatie in Europa richt in deze regio’s aanzienlijke schade aan, zo ook in Nederland. Aanpassing van de status van de wolf moet populatiemanagement mogelijk maken om dierkuddes en burgers op het platteland te beschermen. LTO Nederland verwelkomt daarom de discussie in het Parlement over de status van de wolf.

Voor het eerst sinds lange tijd heeft een wolf zich in 2019 in Nederland gevestigd. Momenteel leven er ongeveer 15 tot 20 wolven in Nederland. Daarnaast steken er regelmatig wolven uit Duitsland en België de grens over. Met een groeiende wolvenpopulatie groeide ook het aantal wolvenaanvallen op dierkuddes sterk. Uit DNA-onderzoek bleek dat er in 2020 meer dan 94 dieren door wolven zijn aangevallen. Dit zijn voornamelijk schapen, maar ook drie kalveren werden door wolven doodgebeten.

LTO Nederland pleit dan ook voor een beheersplan waarbij per gebied wordt vastgesteld voor hoeveel wolven er ruimte is. Er moet rekening worden gehouden met de schapenhouders, rundveehouders en andere boeren die met hun dieren een plek in het Nederlandse landschap hebben. Schade door wolven, waaronder indirecte schade, moet bovendien volledig en snel worden vergoed.

Wolf heeft beschermde status in de EU
De Habitatrichtlijn draagt bij tot het waarborgen van de biologische biodiversiteit in de EU door bescherming van diverse habitats en soorten. Oorspronkelijk is de wolf opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn om de natuurlijke populatie te herstellen. Voor diersoorten in deze bijlage geldt namelijk een strikt beschermingsregime voor de hele EU. Zelfs nu de wolvenpopulatie in grote delen van Europa is hersteld, biedt de Habitatrichtlijn de wolf nog steeds dezelfde strikte bescherming. Het is daarom onmogelijk om in Nederland beheersplannen op te stellen om dierkuddes effectief tegen wolvenaanvallen te kunnen beschermen.

Commissiedebat opent discussie voor afschalen beschermde status
Om die reden introduceerde de Duitse christendemocraat Norbert Lins een resolutie in de landbouwcommissie. De resolutie verzoekt de Europese Commissie om per regio de status van de wolf opnieuw te beoordelen. In een groot aantal van deze regio’s heeft de wolvenpopulatie de gewenste status reeds bereikt en is niet langer bedreigd. Om lokale veeteelt en de burgers in deze regio’s beter te kunnen beschermen moet de wolvenstatus daar daarom worden aangepast.

Een grote meerderheid van de landbouwcommissie erkende dat de wolventerugkeerprogramma’s wellicht te succesvol waren en daarom nieuwe beheersmaatregelen vragen, zoals Lins’ resolutie beoogt. Een aantal Europarlementariërs stelde voor om de Commissie te verzoeken de wolf naar bijlage V van de Habitatrichtlijn te verplaatsen. Deze statuswijziging zou het voor lidstaten mogelijk maken om nationale beheersplannen van wolven op te stellen, waardoor kuddes en burgers op het platteland beter kunnen worden beschermd.

Inzet Copa en Cogeca
Via de Europese koepelorganisatie Copa en Cogeca heeft LTO Nederland de landbouwcommissie gevraagd in de resolutie te erkennen dat de huidige maatregelen onvoldoende resultaat behalen. Verdere investeringen in deze maatregelen zou verspilling van EU-fondsen betekenen. Bovendien zouden de Commissie en de lidstaten gebruik moeten maken van de overheveling van de wolf van bijlage IV naar bijlage V van de Habitatrichtlijn. Alleen op die manier kunnen effectieve beheersmaatregelen tegen wolven worden toegepast. In lijn met Artikel 3(3) van de Habitatrichtlijn zijn nu dringend concrete acties van de Commissie nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de economische, sociale en culture vereisten en regionale en lokale kenmerken.

Vervolgstappen
Deze week heeft de landbouwcommissie slechts de resolutie besproken. In de komende tijd kunnen Europarlementariërs amendementen op de resolutie indienen. Pas wanneer de landbouwcommissie besluit in te stemmen met de resolutie zal het voltallige Parlement er een mening over vormen. Aanname van resolutie door het Parlement leidt echter niet direct tot wetgeving maar beweegt de Commissie wel concrete stappen in die richting te ondernemen. LTO Nederland zal zich er dan ook in Brussel maximaal voor blijven inzetten om de belangen van de Nederlandse dierhouders op dit dossier te vertegenwoordigen. LTO Nederland blijft daarnaast benadrukken dat als de maatschappij ervoor kiest om wolven een plek in Nederland te geven, degenen die daar schade aan ondervinden ook door de maatschappij moeten worden ondersteund. Dat betekent dat schade door wolven, waaronder indirecte schade, volledig en snel moet worden vergoed.