Vordering van Greenpeace over de staatssteun aan KLM afgewezen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag de vordering van Greenpeace om strengere klimaatvoorwaarden te verbinden aan de aan KLM verstrekte staatssteun afgewezen. Volgens Greenpeace moet de Staat meer doen om de uitstoot van CO2 door luchtvaartmaatschappij KLM terug te dringen. Greenpeace meent dat die plicht op de Staat rust op grond van de VN-klimaatverdragen, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. De rechter volgt Greenpeace daarin niet.

De VN-klimaatverdragen hebben namelijk geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart. Op grond van onder meer het Kyoto Protocol is de verantwoordelijkheid hiervoor toebedeeld aan de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO). De CO2-emissie van KLM is vrijwel geheel het gevolg van internationale vluchten. In het internationale (ICAO) verband zijn voor de internationale luchtvaart emissiereductiedoelstellingen geformuleerd. De emissiereductie die Greenpeace verlangt, gaat verder dan de in internationaal verband afgesproken doelstellingen.

Een beroep op het Urgenda-arrest baat Greenpeace niet, omdat de veroordeling van de Staat in dat arrest alleen de uitstoot van broeikasgassen in Nederland betreft. Dat Greenpeace kritisch is over de doelen die tot op heden in internationaal verband zijn gesteld valt te begrijpen. Het is echter niet aan de voorzieningenrechter om maatregelen te treffen die verweven zijn met dit internationale besluitvormingsproces. De voorwaarden die de Staat op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid aan het steunpakket heeft verbonden, zijn bovendien in overeenstemming met (en gaan op sommige punten zelfs verder dan) de klimaatdoelstellingen die in internationaal verband voor de internationale luchtvaart zijn geformuleerd.