EU-klimaatwet: EU en alle lidstaten moeten in 2050 klimaatneutraal zijn

De EP-milieucommissie stelt klimaatneutraliteit in 2050 verplicht in zowel de EU als de lidstaten en roept op tot een ambitieuzere emissiereductiedoelstelling voor 2030. De EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) heeft vrijdag met 46 stemmen voor, 18 tegen en 17 onthoudingen het verslag over de EU-klimaatwet aangenomen.

De Europarlementsleden steunen het algemene uitgangspunt van de EU-klimaatwet om klimaatneutraliteit in 2050 in EU-wetgeving te verankeren, maar willen tegelijkertijd een ambitieuzere doelstelling voor 2030. CO2-uitstoot moet in 2030 met 60% verminderd zijn ten opzichte van 1990, in plaats van met "ten minste 50% tot 55%", zoals de Commissie had voorgesteld. De Milieucommissie wil ook dat de Europese Commissie na een effectbeoordeling een tussentijdse doelstelling voor 2040 voorstelt om ervoor te zorgen dat de EU op koers blijft om de emissiereductiedoelstelling voor 2050 te halen.

De weg naar klimaatneutraliteit
De aangenomen tekst roept de Europe Commissie op uiterlijk op 31 mei 2023 een traject op EU-niveau voor te stellen over de manier waarop in 2050 via de gewone besluitvormingsprocedure klimaatneutraliteit kan worden bereikt. Het traject zal na elke inventarisatie op mondiaal niveau worden herzien.

Daarnaast verzoeken de Europarlementariërs de Europese Commissie om alle relevante EU-wetgeving die bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te evalueren en wijzigingen voor te stellen. Ze willen ook dat de Europese Commissie om de twee jaar een verslag uitbrengt over de vooruitgang die de EU en de lidstaten hebben geboekt bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Er moet ook een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan worden opgericht om vooruitgang te monitoren.

Zowel de EU als alle lidstaten moeten de doelstelling voor 2050 halen
De leden van het Europees Parlement willen ook dat zowel de EU als alle lidstaten afzonderlijk uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Ze roepen ze op tot voldoende financiering door de EU en de lidstaten om deze doelstelling te halen. Bovendien vinden de EP-leden dat zowel de EU als de lidstaten vanaf 2050 klimaatnegatief moeten worden, wat betekent dat ze meer broeikasgassen moeten reduceren dan ze uitstoten.

De EU en de lidstaten moeten ook alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk op 31 december 2025 geleidelijk hebben afgeschaft.

Tot slot hebben de EP-leden in de tekst opgenomen dat de klimaatwet herzien kan worden in lijn met de benodigde inspanningen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs.

Na de stemming zei de rapporteur van het Parlement, Jytte Guteland (S&D, Zweden): "De goedkeuring van mijn rapport is een duidelijk signaal aan de Europese Commissie en de EU-Raad in de aanloop naar de komende onderhandelingen: we verwachten dat alle lidstaten uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit zijn en we hebben ook voor de EU strikte tussentijdse doelstellingen in 2030 en 2040 nodig om dit te bereiken.

Ik ben ook tevreden met de instelling van een CO2-budget, waarin de totale resterende hoeveelheid broeikasgasemissies als CO2-equivalent wordt vastgesteld die tot uiterlijk 2050 kunnen worden uitgestoten, zonder daarmee de EU-verbintenissen in het kader van het Akkoord van Parijs in gevaar te brengen".

Volgende stappen
Het Parlement zal tijdens de plenaire vergadering van 5 tot en met 8 oktober over de eerste lezing stemmen, waarna de onderhandelingen met de lidstaten kunnen beginnen.

De Europese Commissie heeft in maart 2020 een Europese klimaatwet voorgesteld die de EU wettelijk verplicht om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit volgt op het besluit van de Europese Raad van december 2019 om de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 te bekrachtigen. Het voorstel is een centraal onderdeel van de Europese Green Deal die door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in december tijdens een plenair debat is gepresenteerd.

Het Parlement pleit al lang voor een ambitieus klimaatbeleid en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het streven naar strengere EU-klimaatwetten, onder meer door op 29 november 2019 de klimaatnoodtoestand af te kondigen.

Ook een leuk of interessant bericht gevonden? Tip ons via onze submit

Zoek jij altijd de leukste nieuwtjes en kun je daar leuk over schrijven? Meld je aan als nieuwsposter!