Betere werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs in de EU

Nieuwe EU-regels voor wegvervoer moeten een einde maken aan concurrentievervalsing in de sector, terwijl ze betere werkomstandigheden voorzien voor chauffeurs.

Vandaag zullen de EP-leden tijdens de plenaire sessie stemmen over het mobiliteitspakket voor wegvervoer, na de eerdere goedkeuring door de vervoerscommissie in juni. De nieuwe regels werden voorlopig goedgekeurd door de EU-ministers en werden op 7 april door de Raad goedgekeurd.

In het pakket zijn drie belangrijke elementen: betere naleving van de cabotageregels, detachering van chauffeurs en rustperiodes.

Ondanks het feit dat de EU al deze gebieden al reguleert, hebben achterpoortjes en moeilijkheden bij de handhaving geleid tot verschillen in de toepassing door EU-lidstaten. De nieuwe regels zullen een duidelijk en gemeenschappelijk kader voorzien voor de wegvervoersector.

Meer rust en meer tijd thuis
Volgens de nieuwe wetgeving, moeten chauffeurs betere rustomstandigheden en meer tijd thuis krijgen. Bijvoorbeeld, wekelijkse rustperiodes van meer dan 45 uur kunnen niet in een voertuig genomen worden, maar in geschikte accommodatie met voldoende faciliteiten, betaald door de werkgever. Werk moet zo georganiseerd worden om de chauffeur meer tijd te geven om thuis te zijn.

Om overtredingen van de regels te helpen opsporen, zullen slimme tachografen ingezet worden om grensovergangen en andere activiteiten te registreren.

Duidelijke regels over het uitzenden van chauffeurs
Gezien de aard van wegvervoer, is een strengere naleving van sectorspecifieke regels nodig om de balans te vinden tussen de vrijheid van bedrijven om internationale diensten aan te bieden en degelijke werkomstandigheden en sociale bescherming voor chauffeurs.

Chauffeurs worden in het algemeen niet naar een andere lidstaat gestuurd onder een dienstverleningsovereenkomst voor een lange periode, wat soms wel het geval is in andere sectoren, en de huidige regels worden door diverse lidstaten verschillend en zonder coördinatie toegepast.

Gedetacheerde werknemers

  • Arbeiders die door hun werkgever worden uitgezonden om tijdelijk in een andere lidstaat te werken in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, een overplaatsing binnen de onderneming of een terbeschikkingstelling via een uitzendbureau.
  • Verschillend van mobiele werkers: zij verblijven tijdelijk in een gastland en integreren zich niet op de arbeidsmarkt.
  • De wegvervoersector wordt gekarakteriseerd door erg mobiel personeel.

De herziene regels willen de verschillen tussen de nationale aanpakken voorkomen en een eerlijke vergoeding verzekeren voor chauffeurs.

De nieuwe detachering-regels zullen toepasbaar zijn voor cabotage, internationale transportactiviteiten (exclusief transit) en bilaterale operaties (vervoer uit een lidstaat waar de chauffeur zijn basis heeft, en omgekeerd).

Eerlijke en competitieve wegvervoersector
De geüpdate regels over cabotage introduceren gecoördineerde controles door twee of meerdere handhavingsautoriteiten en maken de samenwerking en de uitwisseling van informatie onder lidstaten mogelijk.

Cabotage

  • Cabotage is wanneer een buitenlandse vrachtwagen een nationale levering doet op het grondgebied van een ander EU-land, net na een internationale levering uit een ander land.
  • Het helpt vrachtwagens om lege ritten te vermijden en bespaart brandstof.
  • Cabotage werd eerste geïntroduceerd in 1990 via quota’s.
  • EU-regels die drie cabotageritten binnen 7 dagen van de internationale levering toelaten, blijven onveranderd.
  • Om “systematische cabotage” te vermijden, introduceren de nieuwe regels een “afkoelperiode” van 4-dagen voor cabotage in hetzelfde land met hetzelfde voertuig.
  • In 2017, gebeurde de helft van alle EU-cabotage in Duitsland, terwijl bijna 40% gebeurde door Poolse wegvervoerders.
  • Om het gebruik van “brievenbusfirma’s” door vervoersbedrijven te stoppen, dat de concurrentie vervalst, en om de werkomstandigheden voor chauffeurs te verbeteren, zullen de gewijzigde regels ervoor zorgen dat transportbedrijven voldoende actief zijn in de lidstaat waar ze geregistreerd zijn.

De regels zullen de chauffeur ook verplichten om elke acht weken terug te keren naar het operationeel centrum van het bedrijf.

De regels zullen uitgebreid worden om ook toepasselijk te zijn voor lichte commerciële voertuigen van meer dan 2,5 ton, en hen ook uit te rusten met een tachograaf.

Volgende stappen
Het Parlement zal tijdens de plenaire zitting van vandaag stemmen over de hervorming. De nieuwe regels zullen als goedgekeurd worden beschouwd als er geen absolute-meerderheidsstemmen zijn voor aanpassingen (van bijv. Ten minste 353 stemmen).

Een vrachtauto, ter illustratie (Afbeelding: Pixabay)
Een vrachtauto, ter illustratie (Afbeelding: Pixabay)