Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen

Het verminderen van subsidies voor koopwoningen en sociale huurwoningen kan de woningschaarste verkleinen. Daardoor wordt het gemakkelijker voor huishoudens om een woning te vinden die past bij hun voorkeuren en ontstaat ruimte voor lastenverlichting. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Kansrijk woonbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Op de markt voor koopwoningen is winst te halen door de fiscale subsidiëring van eigenwoningbezit te verminderen, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Dit verkleint de stimulans om in een relatief dure koopwoning te wonen en om met schuld te financieren. Woningen worden daardoor goedkoper en de keuzevrijheid van huishoudens om een woning te kopen of te huren neemt toe.

In de huurmarkt is winst te halen door de huurtoeslag te ontkoppelen van werkelijke huren of de relatie tussen gereguleerde huren en woningkwaliteit te versterken. Hierdoor verminderen wachtlijsten en krijgen huishoudens meer keuzevrijheid.

Daarnaast blijft het belangrijk om te zorgen dat er voldoende nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals het toestaan van meer woningbouwplannen en het bieden van meer ruimte voor bouw buiten de bestaande bebouwde kom.

Verduurzaming van woningen kan worden gestimuleerd via woningmaatregelen, zoals een lagere onroerendzaakbelasting voor energiezuinige woningen, of via algemene maatregelen, zoals het verhogen van de energiebelasting. Dat laatste is vaak efficiënter: een directe belasting op energieverbruik kan de uitstoot verminderen tegen lagere maatschappelijke kosten.