Grote boze wolf terroriseert schapen in Heusden

De afgelopen week heeft een zwervende wolf op meerdere plaatsen schapen aangevallen en gedood in de gemeente Heusden. De Provincie Noord-Brabant is actief bezig om boeren te ondersteunen zich te beschermen tegen de aanvallen van de wolf.

Wolvenplan
De wolf is een beschermde diersoort. Dit betekent dat de provincie de taak heeft de wolf te beschermen en aan wettelijke regels is gebonden. In het Interprovinciaal Wolvenplan is beschreven hoe provincies in Nederland omgaan met de wolf. Dit plan is door de 12 provincies gezamenlijk vastgesteld. De wettelijke regels schrijven voor dat de bescherming van vee de eerste prioriteit heeft. Binnen die mogelijkheden zijn afgelopen week al maatregelen genomen gericht op bescherming van vee.

Gedeputeerde Natuur Elies Lemkes-Straver: “Het belangrijkste is om te zorgen dat de wolf minder kans krijgt om het vee aan te vallen. Daarom zetten wij in op maatregelen om de wolf te weren, zoals de wolfwerende netten. Daarnaast wordt gewerkt aan de ondersteuning van preventieve maatregelen. De wolf vertoont natuurlijk gedrag door ’s nachts op dieren te jagen. Als we de mogelijkheid daarvoor verkleinen, is de kans groter dat de wolf weer vertrekt uit het gebied. Ik blijf in nauw contact staan met ondermeer de gemeente Heusden en de ZLTO hierover. Uiteraard zijn we erg begaan met de onrust die de wolf veroorzaakt en we zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Ik realiseer me dat dit extra werk is voor boeren en ben daarom erg blij dat er vrijwilligers bereid zijn te helpen met de wolfwerende netten die we beschikbaar stellen.”

Preventieve maatregelen
Wolven kunnen onbeschermd vee zoals schapen aanvallen. Het is daarom belangrijk om schapen te beschermen. In de speciale ‘Faunaschade Preventiekit Wolven’ heeft BIJ12 verschillende preventieve middelen op een rij gezet: van fladderlinten tot speciale afrasteringen met stroomdraad, maar ook kuddewaakhonden. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat schade aan landbouwhuisdieren niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van preventieve maatregelen. Het gebruik van adequate afrasteringen met stroom(-draden) is daarbij zeer aan te bevelen. Maar er zijn meerdere methoden die zij op hun website uitleggen.

De provincie heeft voor boeren in het getroffen gebied wolfwerende netten beschikbaar gesteld. Deze kunnen veehouders in bruikleen krijgen. Vrijwilligers van Wolf Fencing kunnen boeren helpen deze te plaatsen.

Schade door wolven
Als er desondanks sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren kan de veehouder dit melden bij BIJ12 op nummer 085-4862222 of bij het Wolvenmeldpunt. Als na DNA-onderzoek is vastgesteld dat de schade door een wolf is aangericht, kan de eigenaar een schadevergoeding krijgen.

Niet de wolf uit het verhaal (Afbeelding: Pixabay)
Niet de wolf uit het verhaal (Afbeelding: Pixabay)