'Doodrijden dassen had voorkomen kunnen worden'

De provincie Utrecht  heeft recent een zogenaamde ‘last onder dwangsom’ opgelegd aan de gemeente Amersfoort. In het gebied zijn twee dassen doodgereden, wat misschien voorkomen had kunnen worden als er maatregelen rond de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming waren genomen.

Waarom is hier voor gekozen door de provincie? De ‘last onder dwangsom’ is opgelegd in verband met de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming in het gebied van de Westelijke ontsluiting en Stichtse Rotonde. Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. In dit geval is de sanctie gericht op het voorkomen van verdere overtreding. Een dwangsom is géén boete.

In het gebied zijn eerder twee dassen doodgereden. Het valt niet uit te sluiten dat dit het gevolg is van de cumulatie van werkzaamheden van de verschillende partijen in het gebied. Als er maatregelen waren genomen had dit misschien voorkomen kunnen worden. Het kan echter niet worden aangetoond dat de dood van de dassen het gevolg is van de werkzaamheden en de dood van de dassen wordt de gemeente dan ook niet verweten.

Omdat bekend is dat in het gebied nog veel meer werkzaamheden plaats zullen vinden wordt de gemeente gevraagd om nader onderzoek te doen naar de in het gebied levende dassen. Er zal beoordeeld moeten worden in hoeverre werkzaamheden nadelige gevolgen hebben op de dassenburchten en het functioneel leefgebied van de dassen. Indien geconstateerd wordt dat de werkzaamheden nadelige gevolgen voor de dassen kunnen hebben, dienen maatregelen getroffen te worden ter bescherming van de aanwezige dassen.

Wethouder Buijtelaar heeft medio januari in gesprek met gedeputeerde Schaddelee aangegeven dat het uitgangspunt is om goede invulling te (blijven) geven aan de zorgplicht en dat de nodige voorzieningen zullen worden genomen. Uitgangspunt van beide partijen is dat de westelijke rondweg gerealiseerd wordt met zo min mogelijk schade voor de natuur. De ecologen van de gemeente Amersfoort en de RUD Utrecht hebben deze week overleg over de invulling van de voorzieningen en werken samen aan een goede vertaling van de zorgplicht. Dit zal worden vastgelegd in concrete werkafspraken. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkafspraken.