Werkloosheid vrijwel onveranderd

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand toe en bedroeg in november 9,0 miljoen personen. Het aantal werklozen steeg in de afgelopen drie maanden licht met gemiddeld 1.000 per maand naar 324.000 in november. Net als in oktober was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 228.000 lopende WW-uitkeringen.

4,1 miljoen mensen hadden in november 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand afgenomen.

Werkloosheidsindicator
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In
november waren er 324.000 werklozen. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

UWV: WW daalt in november naar 228.000 uitkeringen
UWV registreerde 228.000 lopende WW-uitkeringen eind november 2019. Dat is 2,5 procent minder dan vorige maand. Vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal WW-uitkeringen 14,6 procent lager. In alle sectoren ligt het aantal WW-uitkeringen in november 2019 lager dan een jaar eerder. Het bank- en verzekeringswezen heeft in deze periode de grootste afname (-29 procent), gevolgd door de bouw (-25 procent) en de landbouw, groenvoorziening en visserij (-24 procent).

UWV: Flinke afname langdurige uitkeringen
Steeds minder mensen ontvangen twee jaar of langer een WW-uitkering. In november 2019 had 6 procent van de lopende WW-uitkeringen een verstreken duur van twee jaar of langer. Een jaar eerder ging het nog om 12 procent. Deze daling hangt samen met wetswijzigingen in de opbouw van WW-rechten en de maximale duur van de WW-uitkering.

Werkloosheid daalt alleen nog onder 45-plussers
Het werkloosheidspercentage is sinds september onveranderd. Wel zijn er verschillen per leeftijdsgroep. Bij 45-plussers daalt de werkloosheid nog. In november ging het om 2,5 procent van de 45-plussers. Onder jongeren stijgt de werkloosheid alweer enige tijd: in april van 2019 was 6,2 procent van de jonge beroepsbevolking werkloos. In november was dat toegenomen tot 7,3 procent. Ook de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen steeg in die periode: van 2,6 naar 3,0 procent.

Qua omvang zijn de drie genoemde leeftijdsgroepen werklozen vergelijkbaar. In november ging het om 102.000 45-plussers, 112.000 25- tot 45-jarigen en 110.000 jongeren tot 25 jaar.

Onbenut arbeidspotentieel
Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.