Parlement strijdt voor gendergelijkheid in de EU

De EU heeft vanaf het begin het gendermainstreamingprincipe gevolgd in de strijd voor gendergelijkheid en ter bevordering van een sociaal Europa.

"Onverminderd de andere bepalingen van de Verdragen, kan de Raad, binnen de grenzen van de door de Verdragen aan de Unie verleende bevoegdheden, met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden." aldus artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De EU heeft wetgeving aangenomen, doet aanbevelingen en verstrekt financiering ter ondersteuning van acties en initiatieven van de EU-landen. Concepten van EU-beleid inzake gendergelijkheid werden gevormd door uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het Europees Parlement keurt regelmatig eigen initiatiefverslagen over genderkwesties goed en doet oproepen tot meer inspanningen om gendergelijkheid te verbeteren.

Het Europees Parlement is altijd zeer actief geweest op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en heeft een vaste commissie voor de rechten van vrouwen en gendergelijkheid. Jaarlijks wordt Internationale Vrouwendag op 8 maart uitgelicht door het Parlement. Bewustwording betreffende de verschillende kwesties rondom gendergelijkheid wordt onder andere gestimuleerd door het organiseren van evenementen.

Gendergelijkheid op het werk

In 2019 keurde de EU nieuwe regels goed betreffende gezins- en zorggerelateerd verlof en flexibelere arbeidsvoorwaarden. Vaders worden zo gestimuleerd om gezinsgerelateerd verlof op te nemen en de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt daarmee ook bevorderd.

Het Parlement roept ook op tot expliciete maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die in 2017 gemiddeld 16% bedroeg, te verkleinen. Hetzelfde geldt voor de pensioenkloof die in 2017 35,7% omvatte. Gezien vrouwen een grotere kans hebben op armoede dan mannen, drong het Parlement daarnaast aan op maatregelen voor de aanpak van armoede onder vrouwen.

De genderkloof in Europa dichten
Europa heeft een grote genderkloof in de digitale sector. Vrouwen zijn minder geneigd studies te kiezen in dit gebied waardoor zij ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. In een resolutie - aangenomen in 2018 - heeft het Europees Parlement de EU-landen opgeroepen om maatregelen te treffen om de volledige integratie van vrouwen in ICT-sectoren te waarborgen, en hun participatie te bevorderen in onderwijs op het gebied van ICT, technologie, bouwkunde en wiskunde.

Geweld tegen vrouwen voorkomen
De EU pakt geweld tegen vrouwen aan op verschillende manieren. Het Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een EU-strategie ter versterking van beleid op dit gebied. Ook wil het de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa, en de ondertekening door alle EU-landen, afronden.

Het Parlement heeft ook de aandacht gevestigd op de noodzaak om specifieke vormen van geweld te bestrijden, waaronder seksuele intimidatie, mensenhandel, gedwongen prostitutie, vrouwenbesnijdenis, cyberstalking en online geweld.

In 2014 heeft het Europees Parlement de Congolese gynaecoloog dr. Denis Mukwege de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken toegekend. De prijs werd toegekend omwille van Mukwege's toewijding voor de hulpverlening aan duizenden slachtoffers van groepsverkrachting en seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo, en zijn strijd voor de waardigheid van vrouwen, gerechtigheid en vrede in zijn land.

Migratiebeleid tot EU-handel
Het Parlement heeft de Commissie herhaaldelijk opgeroepen om de samenhang van beleid op het gebied van handel, ontwikkeling, landbouw, werkgelegenheid, migratie en gendergelijkheid te verbeteren.

In een resolutie, aangenomen in 2016, heeft het Parlement opgeroepen tot een reeks EU-brede genderrichtlijnen als onderdeel van bredere hervormingen van het migratie- en asielbeleid.

In een rapport dat in 2018 werd aangenomen, pleitten Parlementsleden voor een gendersensitievere aanpak in het klimaatbeleid om de positie van vrouwen te versterken en ter bescherming van de meest kwetsbaren.

Alle handelsovereenkomsten van de EU moeten bindende en afdwingbare bepalingen bevatten om te zorgen dat gendergelijkheid en mensenrechten worden gerespecteerd, aldus een resolutie die in 2018 werd aangenomen.

Vrouwen in de politiek
Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk de focus op gendergelijkheid in de politiek onderstreept. Hierdoor wordt de gelijkheid van vrouwen in besluitvormingsprocessen bevorderd op elk niveau.

In een rapport, aangenomen in januari 2019, heeft het Parlement de Europese politieke partijen opgeroepen ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen worden voorgedragen voor het bestuur van de organen van het Europees Parlement in de negende zittingsperiode.

In het nieuwe Europees Parlement, officieel opgericht in juli 2019, zijn er meer vrouwen dan ooit. 41% van de Parlementsleden is vrouw, in vergelijking met 36,5% aan het einde van de vorige zittingsperiode.