4 jaar cel en tbs voor kindermisbruiker Lars de R.

De rechtbank in Alkmaar heeft de 26-jarige Lars de R. 4 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden opgelegd. De rechtbank acht bewezen dat de man gedurende een periode van ruim 8 jaren diverse jonge jongens seksueel heeft misbruikt, in Nederland, in India en elders in Europa.

Het misbruik kwam aan het licht omdat in België kinderpornografie werd aangetroffen waarvan de man een van de leveranciers was. Op het inbeslaggenomen beeldmateriaal bleek hij zelf seksueel actief te zijn geweest met jongetjes. Na uitvoerig onderzoek kwamen meer jongens naar voren met wie de man seksueel contact zou hebben gehad.

Lees ook: 6 jaar cel en tbs geëist voor kindermisbruik

Bekentenis
De man heeft de feiten grotendeels bekend. Daarom heeft de discussie tijdens de zitting zich toegespitst op de vraag of aan hem – naast celstraf – tbs met bevel tot verpleging (dwangverpleging) of tbs met voorwaarden moest worden opgelegd.

Onderscheid tbs met bevel tot verpleging of tbs met voorwaarden
Bij tbs met bevel tot verpleging wordt de veroordeelde in een tbs-kliniek geplaatst en behandeld. Bij tbs met voorwaarden stelt de rechter voorwaarden aan zijn gedrag. Houdt de veroordeelde zich daar niet aan dan kan de rechter de tbs met voorwaarden alsnog omzetten in een tbs met bevel tot verpleging. De rechter legt tbs met voorwaarden op als deze maatregel volstaat om het gevaar voor herhaling in te perken.

Adviezen deskundigen in deze zaak
Uit de rapportages van de psycholoog en psychiater volgt dat de man lijdt aan onder meer een pedofiele stoornis, narcistische trekken en een beperkt empathisch vermogen. Daardoor kon hij zijn gedrag niet stoppen en zocht hij geen hulp. Schaamte weerhield hem ervan erover te spreken. De deskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundigen hebben daarnaast de beide vormen van tbs tegen elkaar afgewogen en concluderen dat de tbs met voorwaarden voldoende bescherming biedt voor de samenleving. De man is inmiddels gemotiveerd voor behandeling en beseft dat deze langdurig zal zijn. De voorwaarden die kunnen worden opgelegd aan de man bieden volgens de deskundigen voldoende waarborg om de maatschappij te beschermen. De rechtbank neemt beide conclusies over.

De straf
De langdurige periode van seksueel misbruik, de wijze waarop én het aantal jongetjes dat slachtoffer is geworden maakt deze zaak naar het oordeel van de rechtbank buitengewoon ernstig. De man maakte misbruik van het leeftijdsverschil tussen hem en de slachtoffers, die tegen hem op keken als vriend, muziekleraar of workshopmaster. Bij de in India gepleegde feiten heeft de man ook misbruik gemaakt van zijn positie als westerse toerist tegenover die van de minder bedeelde Indiase jongens. Hij heeft ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers en het vertrouwen dat zij en hun ouders in hem hadden ernstig beschaamd. Slachtoffers van dit soort feiten lopen vaak langdurige en ernstige psychische schade op.

De ernst van de feiten rechtvaardigt volgens de rechtbank een gevangenisstraf van 4 jaar. De rechtbank komt tot oplegging van een lagere straf dan de 6 jaar die is geëist door de officier van justitie omdat rekening wordt gehouden met het feit dat de man de meeste feiten heeft gepleegd als jongvolwassene en onder invloed van een ernstige psychiatrische stoornis.

Maatregel
Aansluitend legt de rechtbank de maatregel tbs met voorwaarden op. Dat betekent dat de man na afloop van zijn detentie langdurig klinisch wordt opgenomen en jarenlang onder strikt toezicht zal staan. Aan de man wordt een groot aantal voorwaarden opgelegd, waaronder jarenlang verblijf en behandeling in een forensisch psychiatrische kliniek. Daarnaast wordt zijn internetgebruik beperkt en gecontroleerd en moet hij zich houden aan reclasseringstoezicht.

Feit gepleegd tijdens minderjarigheid
De man is ook veroordeeld voor misbruik gepleegd terwijl hij zelf nog minderjarig was maar daarvoor is geen aparte straf of maatregel opgelegd, mede omdat hij al veroordeeld is voor de strafbare feiten die hij als meerderjarige heeft gepleegd.

De vorderingen van de benadeelde partijen
Aan 3 minderjarige slachtoffers zijn bedragen toegekend van respectievelijk 17.550 euro, 8.500 euro en 1.000 euro. De rechtbank stelt vast dat bij deze slachtoffers sprake is van geestelijke schade maar heeft de gevorderde bedragen gematigd. Soms omdat een beperkter deel bewezen is verklaard, soms omdat de onderbouwing alleen een voorlopige schatting mogelijk maakte én omdat rekening is gehouden met wat in soortgelijke zaken aan immateriële schade wordt toegekend.

Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar  (Foto: FOK!)
Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar (Foto: FOK!)