Kamer gaat iets aan stinkvarkens doen

Het kabinet zet een flinke stap in het verbeteren van de leefomgeving in de zogenoemde veedichte gebieden. Varkenshouders die willen stoppen worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hierdoor wordt de geuroverlast verminderd en neemt het aantal varkens af. Het kabinet trekt hier € 200 miljoen voor uit. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: ‘We zien dat in diverse delen van het land enerzijds discussies ontstaan over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden en anderzijds de varkensboeren klem zitten met hun bedrijf. Het kabinet kiest ervoor dit samen met provincies, gemeenten en de sectorpartijen aan te pakken. Met de sanering en verduurzaming slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen,we werken aan de verdere verduurzaming en we verbeteren de leefomgeving rond veehouderijen. We zullen de varkenshouders die willen stoppen zo goed mogelijk ondersteunen en helpen toekomstgerichte veehouders met de innovaties die ze willen doorvoeren.'

Ondersteunen van stoppende varkenshouders
De aanpak van de problemen in veedichte gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, regionale overheden, ketenpartijen en banken. Het kabinet reserveert 120 miljoen voor de sanering. Naast sanering en verduurzaming zijn ook maatregelen nodig die voorkomen dat bedrijven en stallen leeg komen te staan. Verrommeling van het platteland moet worden voorkomen. Er wordt gedacht aan ondersteuning op het gebied van herbestemming van de grond met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, schuldsanering, begeleiding van werk naar werk en scholing. De betrokken partijen stellen hiervoor menskracht en middelen beschikbaar.

Investeren in de stal van de toekomst
Er wordt flink geïnvesteerd in de stal van de toekomst. In deze stallen moeten systemen komen die ervoor zorgen dat de uitstoot van de schadelijke stoffen en de geuroverlast worden verminderd om de leefomgeving in veedichte gebieden te verbeteren. Voor de ontwikkeling in nieuwe technieken is in totaal 60 miljoen beschikbaar, € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De coalitie Vitalisering Varkenshouderij neemt in samenwerking met de overheden, het initiatief voor een meerjarig innovatie- en investeringsprogramma voor de Varkensstal van de toekomst. Hiervoor stellen zij, naast de extra rijksmiddelen, de komende jaren minimaal € 40 miljoen beschikbaar.

Deze aanpak is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord warme sanering Varkenshouderij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal deze hoofdlijnen samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ketenpartijen van de coalitie Vitalisering Varkenshouderij, (te weten de POV, de Rabobank, VION, Agrifirm, Forfarmers, Topigs-Norsvin) komend najaar concretiseren. Het is de verwachting de regelingen de eerste helft van 2019 te publiceren,

Kamer gaat iets aan stinkvarkens doen (Foto: Rijksoverheid / LW)
Kamer gaat iets aan stinkvarkens doen (Foto: Rijksoverheid / LW)